Home | Videos | Video Blog

Zaytoven x Deitrick Haddon "Greatest Gift Vlog"

Greatest Gift Album Releasing 12/14. Z
Follow @zaytovenbeatz & @dhaddy
@alnuke @digitaldope @motown

Shot by @lowkeytim of Clockwork-Productions

Producer: 
Zaytoven